Liens des Mantras

récités et chantés


Gayatri Mantra


Om Mani Padme Hum


Om Gam Ganapataye Namaha


Om Namah Shivaya Gurave


Om Sahana Vavatu


                      Om Purnamadah Purnamidam


Om Trayambakam Yajame


Moola Mantra


Hommage à PatanjaliAccueil